Zwroty i reklamacje

 

 § 19

 1.            Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 20 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 20 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 20 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2.            Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu lub w Sklepie Stacjonarnym).
 3.            Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod adresem http://www.calydlamamy.pl/downloads/DIRECTSCOPECA%C5%81Y_DLA_MAMY_wz%C3%B3r_odst%C4%85pienia_od_umowy.docx   jednak nie jest to obowiązkowe.
 4.            Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5.            Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6.            W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7.            Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8.            Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy na adres Sklepu Stacjonarnego niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 9.            Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10.     Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§ 20

 1.            Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
 2.            Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a lub mailowo na następujący adres e-mail: sklep@calydlamamy.pl lub w Sklepie Stacjonarnym.
 3.            W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 4.            Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.