Uprzejmie informujemy, że promocje i rabaty nie łączą się ze sobą.

W szczególności rabat za zapisanie się do newslettera nie łączy się z innymi promocjami cenowymi.

Regulamin Promocji „Mikołajowe promocje”

 

§ 1

  1.        Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki promocji prowadzonej pod nazwą „Mikołajowe Promocje” zwanej dalej „Promocją”.
  2.        Organizatorem Promocji jest DirectScope spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Długa 29/226, 00-238 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000545836, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5252611125, REGON 360892040, e-mail: sklep@calydlamamy.pl zwana dalej „Organizatorem”.
  3.        Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego http://www.calydlamamy.pl, zwanego dalej „Sklepem internetowym”. Promocja nie obowiązuje w sklepie stacjonarnym Organizatora, znajdującym się w Warszawie, Al. KEN 94 (02-777 Warszawa).

 

§ 2

Promocja rozpoczyna się w dniu 9.12.2017 r. i trwa do dnia 12.12.2017r lub do wyczerpania zapasów.

 

§ 3

W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego, zwane dalej „Uczestnikami”.

 

§ 4

  1.        W ramach Promocji:

[1] Organizator udziela Uczestnikom rabatu cenowego w wysokości 5% lub 10% lub 15% lub 20% od bazowej ceny sprzedaży brutto objętych promocją produktów z kategorii zabawki. Lista produktów objętych promocją znajduje się pod adresem https://www.calydlamamy.pl/promocje. Organizator zastrzega sobie możliwość wycofania produktów z promocji lub zmiany ich ceny jeśli zapasy towarów ulegną wyczerpaniu.

 

§ 5

Ceny produktów objętych Promocją widoczne w Sklepie Internetowym w czasie trwania Promocji uwzględniają już warunki Promocji oraz zastosowany rabat cenowy i nie podlegają dodatkowemu obniżeniu.

 

§ 6

Aby wziąć udział w Promocji należy dokonać za pośrednictwem Sklepu Internetowego zakupu produktów objętych Promocją.

 

§ 7

Promocja nie łączy się z innymi obowiązującymi w Sklepie Internetowym promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi oraz korzyściami wynikającymi z uczestnictwa w prowadzonym przez Organizatora programie lojalnościowym, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

 

§ 8

  1.          Wszystkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać e-mailem na adres sklep@calydlamamy.pl pisemnie za pośrednictwem poczty na adres Organizatora lub osobiście do protokołu w siedzibie Organizatora.
  2.          Reklamacja powinna zawierać dane osobowe zgłaszającego umożliwiające udzielenie odpowiedzi na nią oraz przyczynę reklamacji.
  3.          Organizator rozpozna reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

§ 9

Regulamin dostępny jest: u Organizatora oraz na podstronie Sklepu internetowego o adresie https://www.calydlamamy.pl/content/30-regulaminy-promocji