REGULAMIN

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego www.calydlamamy.pl (dalej „Sklep”) jest Directscope Sp. z o.o., NIP: 5252611125, REGON: 360892040, adres ul. Długa 29/226, 00-238 Warszawa.

2. Nr konta: Alior Bank 08 2490 0005 0000 4530 2142 8305

   Directscope Sp. z o.o.

   ul. Długa 29/226

   00-238 Warszawa

3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą oraz klientem Sklepu (dalej „Klient”). Składając zamówienie w Sklepie Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sklep są cenami wyrażonymi w walucie polskiej i zawierają podatek VAT.

5. Koszty dostawy i ewentualne koszty specjalnego opakowania (zgodnie z zamówieniem) są podawane rozłącznie od ceny produktu i są widoczne na stronie produktu jak również podczas składania zamówienia. 

6. Sklep wystawia dowody sprzedaży na wszystkie sprzedawane towary w postaci paragonów fiskalnych lub faktur VAT. Aby otrzymać fakturę należy zaznaczyć to w miejscu na uwagi i podać niezbędne dane przy składaniu zamówienia. Wybór faktury VAT jako dowodu zakupu przez Klienta jest równoznaczny z upoważnieniem Sklepu do wystawienia stosownej faktury bez konieczności uzyskiwania podpisu Klienta.

7. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna.

 

§ 2
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1.Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu www.calydlamamy.pl lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@calydlamamy.pl. W przypadku składania zamówień za pośrednictwem poczty elektronicznej postanowienia § 2.2. - § 2.5 poniżej stosuje się odpowiednio.

2. Zamówienia na stronie internetowej przyjmowane są 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane poprzez pocztę elektroniczną przyjmowane są w dni robocze w godz. do 16:00. Zamówienie złożone po godzinie 16:00 uważane są za złożone w kolejnym najbliższym dniu roboczym. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzenia czasowych zmian w godzinach przyjmowania zamówień zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej Sklepu.

3. Produkty prezentowane w sklepie stanowią zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

4. Klient składa zamówienie, zatwierdzając formularz zamówienia po skompletowaniu zamawianych pozycji w "koszyku" Sklepu. Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia drogą e-mailową po złożeniu zamówienia. Wysłanie przez Klienta formularza zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży zawartych w "koszyku" produktów i/lub usług po wyświetlonych przez Sklep cenach oraz podanych kosztach wysyłki. Do zawarcia umowy sprzedaży między Sklepem a podmiotem prowadzącym Sklep dochodzi z chwilą wysłania odrębnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep. Minimalna wartość zamówienia w Sklepie wynosi 39 zł brutto.

5. Zamawiający zobowiązany jest do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych wskazanych w formularzu zamówienia. Jeżeli dane zawarte w formularzu będą niepełne, niezrozumiałe lub będą budzić wątpliwości zamówienia takie nie będą realizowane.

 

§ 3

 PŁATNOŚCI I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.Płatności za towar można dokonywać wyłącznie w złotych polskich (PLN), w następujący sposób:

a)  przelewem na rachunek bankowy Sklepu wskazany w § 1.2 Regulaminu;

b)  gotówką bądź kartą płatniczą przy zakupie osobistym w sklepie stacjonarnym;

c) za pośrednictwem serwisu First Data Polcard - kartą płatniczą VISA, MasterCard lub Diners  Club oraz przelewem on-line:

Płacę z Inteligo (Inteligo)

mTransfer (mBank)

Przelew24 (Bank Zachodni WBK)

Przelew z BPH (Bank BPH)

Pekao24Przelew (Bank Pekao)

Płać z ING (ING Bank Śląski)

Płacę z iPKO (PKO BP)

Płacę z Citi Handlowy (Citi Handlowy)

Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)

Millennium (Millennium Bank)

Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)

MeritumBank Przelew (Meritum Bank)

Pay Way Toyota Bank (Toyota Bank)

Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)

Płać z T-Mobile (T-Mobile Usługi Bankowe)

DB Transfer (Deutsche Bank PBC)

Idea paylink (Idea Bank)

eTransfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy)

Płacę z Plusbank (Plusbank)

R-Przelew (Raiffeisen Bank)

GetinBank

płacę z Orange

2. W przypadku wyboru formy przelew, towar będzie wysyłany po wpływie pełnej wartości zamówienia na rachunek bankowy sklepu.

3. W przypadku wyboru formy zapłaty on-line, towar będzie wysyłany po uzyskaniu autoryzacji operacji.

4. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem lub on-line, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje anulowane. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty za zgodą obsługi Sklepu.

5. Termin doręczenia przesyłki przez Klienta określony jest jako suma czasu realizacji zamówienia (przygotowania zamówienia do wysyłki) oraz czasu dostawy. Zamówienie realizowane jest w najkrótszym możliwie terminie – przewidywany czas doręczenia przesyłki to 2 – 5 dni roboczych oraz 1-3 dni roboczych w przypadku przesyłki kurierskiej licząc od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sklep. Powyższe terminy liczone są od daty zawarcia umowy sprzedaży. Jednakże, jeżeli Klient wybrał realizację na podstawie przedpłaty (przelew na konto bankowe), termin realizacji zamówienia zaczyna biegnąć z momentem otrzymania przedpłaty. W każdym przypadku dostawa towaru zostanie dokonana z zachowaniem terminu określonego w art. 12 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny"

6. Dostawa zamówienia odbywa się poprzez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany w formularzu zamówienia adres Klienta poprzez dostarczyciela przesyłek.

7. Przesyłki są realizowane wyłącznie na terytorium Polski.

8. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Klientem jest zobowiązany przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

 

§4

DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW

1. Na stronie każdego towaru, obok ceny, widoczna jest informacja o jego dostępności w Sklepie (np. wysyłamy w ciągu 24 godz.).

2. Jeżeli towar nie znajduje się bezpośrednio w magazynie Sklepu, ale posiadają go dostawcy Sklepu, jest on najpierw sprowadzany, a następnie wysyłany do Klienta wraz z ewentualnymi pozostałymi elementami zamówienia. 

3. W przypadku niedostępności zamówionych towarów Klient informowany jest o tym fakcie i może wówczas podjąć decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części lub całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi od Klienta w ciągu 3 dni roboczych zamówienie może być anulowane przez Sklep.

 

§ 5
REKLAMACJE

1.W przypadku, gdy towar posiada wadę w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Klient może żądać wymiany rzeczy na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady. Klient może żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy jedynie w przypadkach określonych w wyżej wymienionej ustawie.

2.Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (np. paragon fiskalny lub faktura VAT).

3. Wzór formularza reklamacji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu (do pobrania TUTAJ). Zastosowanie formularza nie jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres sklepu stacjonarnego: Al. KEN 94 U10 Warszawa. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

5. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

6. Przesyłki z wymienionymi lub naprawionymi produktami odsyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłką zwykłą, chyba że Klient zażąda wysyłki pocztą kurierską i pokryje koszty takiej przesyłki.

 

§ 6
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący konsumentem zgodnie może odstąpić od umowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Pouczenie o szczegółowych prawach i obowiązkach Klienta w związku z dokonywanym odstąpieniem od umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu (do pobrania TUTAJ)

3. Wzór stosownego formularza stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu (do pobrania TUTAJ).

 

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dane Klientów będą wykorzystywane tylko do realizacji złożonych zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży. Nie będą one udostępniane żadnym osobom trzecim. Będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym zgodnie z normami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

2. Spory wynikłe z transakcji między Klientami, a Sklepem rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sklepu.

 

Regulamin obowiązuje od 05.01.2016 r.